صفحه اصلی حقوق بشربرابری جنسیتی زنان؛ مرکز ثقل راهبردِ پایان‌دادن به جمهوری اسلامی