صفحه اصلی اخبارجهان ساخت دیوار امنیتی در مرز ترکیه با ایران به پایان رسید