صفحه اصلی اخبار سازمان ملل: چین مسلمانان اویغور را در ترکستان شرقی به بردگی گرفته است