صفحه اصلی آذربایجان سخنی با رئیس جمهور/عبدالناصر همتی