صفحه اصلی آذربایجان سیما علیپور و داود درخشان از زندان مرکزی تبریز آزاد شدند