صفحه اصلی مقالات شاه اسماعیل: مرد شعر و شمشیر آذربایجان، مرشد ترکان علوی