صفحه اصلی آذربایجان شورای صنفی فرهنگیان: «اسرا پناهی» نه تنها بیماری قلبی نداشت بلکه قهرمان شنای دختران آذربایجان بود