صفحه اصلی آذربایجان صفرخان/باسابقه ترین زندانی سیاسی جهان لقب ارباب و خان معمولا در فرهنگ آذربایجانی پلید و منفور است