صفحه اصلی آذربایجان عباس لسانی برای دومین بار تحت عمل جراحی بسته (اوزون تراپی) دیسک کمر قرار گرفت