صفحه اصلی آذربایجان عضو شورای شهر تبریز: سهم قطار شهری تبریز به شیراز رفت