صفحه اصلی آذربایجان علی اف: تمام تلاش خود را برای دفاع  از آذربایجانی هایی که در ایران زندگی می کنند بکار خواهیم بست