صفحه اصلی آذربایجان عهدنامه قارص 1921 بین شوروی و ترکیه/دکتر توحید ملک زاده با بروز انقلاب بلشویکی در اواخر سال 1917 و تاسیس جمهوری های سه گانه آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در