صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی فاجعه آبادان/ایران روی بمب ساعتی دیوارها