صفحه اصلی مقالاتتاریخ فردوسی؛ بنیانگذار نژادپرستی پانفارسیزم