صفحه اصلی اخبار فرصت سوزی قشقایی؛ تساوی خانگی دوباره مقابل شاهین شهرداری بوشهر