صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی قزاقستان/قلب توران در التهاب و نگاه اولیه ما