صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی قطع شدن دست کارگر شهرداری تکاب و عدم امکان پیوند دست بدلیل نبود امکانات در آذربایجان