صفحه اصلی آذربایجان مجسمه زن و مرد در شهر لیلان به بهانه نداشتن چادر برچیده شد