صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی مدل استعمار نوین روسی بر بسط سرزمینی استوار است