صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی مدینه فاضله و رییس مدینه در فلسفه ملی تورکی اسلامی فارابی