صفحه اصلی اخبارجهان مسئله ملیت‌ها و گذار از دیکتاتوری و استبداد