صفحه اصلی آذربایجان معاوضه اراضی ایران و ترکیه در زمان رضاشاه و آتاتورک/دکتر توحید ملک زاده با تشکیل سیستم جدید ایران ( کشور متمرکز سیاسی و …)