صفحه اصلی آذربایجان من و استادم دکتر احمد نقیب زاده در خصوص ترکیه و ایران/علی افسر شهبازی