صفحه اصلی اخبار مورخ ترک: از آثار دوره سلجوقی در ایران مراقبت‌های لازم صورت نمی‌گیرد