صفحه اصلی آذربایجان نصب تابلوهایی با اسامی تورکی در معابر روستای کورابازلی شهرستان نیر