صفحه اصلی مقالاتسیاسی،اجتماعی نظام های تحجرگرا و جنبش زنان