صفحه اصلی آذربایجان نماینده سابق گرمی: جناب ظریف! توئیت دور از صداقت شما سراسر توهین به ترکیه و آذربایجان است