صفحه اصلی اخبار هزینه ۳۰۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای استقلال از انرژی روسیه