صفحه اصلی جهان تورک ویژگی های زبان تورکی و مقایسه کوتاه بین تورکی و فارسی – دکتر جواد هئيت