صفحه اصلی آذربایجان پاسخ کوبنده نماینده ورزقان به سخنان استعمارگرانه کرمانی‌ها