صفحه اصلی آذربایجان پاشینیان: آماده بازگشایی مرزها هستیم اما کریدور نمی دهیم