صفحه اصلی آذربایجان  پیشه وری و انقلاب سال 1357/رحمان کتابچی فرهنگ سازی برای روشنگری یا توجیه عملکرد ، کتمان حقایق ورفتارهای درست یا نادرست حکومتی از موارد ضروری میباشد