صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی چند یادداشت درباره * کمال پیرموذن مشهور به دَلی کمال