صفحه اصلی آذربایجان چهارمین قطار نیکوکاری ترکیه عازم افغانستان شد