صفحه اصلی اخبار یکی از فرماندهان نظامی ایران:‌ در نیروگاه پارچین خرابکاری صنعتی رخ داده است