صفحه اصلی آذربایجان آثار میان‌گذر دریاچه اورمیه بر خشکی آن توسط انجمن هیدرولیک طرح می‌شود