صفحه اصلی آذربایجان آهن در باور و اساطیر ترک  آهن در زندگی بشر تاثیر غیر قابل انکاری داشته و دارد ؛زندگی ترک ها هم به نوعی با آهن در ارتباط بوده است