صفحه اصلی آذربایجان آیا مبتکر فوتبال زنان ترک‌ها نبودند؟!آذربایجان کشور ترکان بود! فوتبال را در سی_چهل سال پیش در آذربایجان “ایاخدان آلدی”