صفحه اصلی حقوق بشر ابراهیم آسمانی وارد چهارمین روز اعتصاب غذای خود شد