صفحه اصلی آذربایجان ابلاغ حکم اعدام برای جوان تورک آذربایجانی به استناد «یک فیلم» و به اتهام کندن گاردریل!