صفحه اصلی اخبارجهان « اتحادیه‌ی اروپا خواهان رهبری فرمانبردار در خاورمیانه است »