صفحه اصلی آذربایجان احمد بایبوردی: سهمیه گاز نیروگاه تبریز را قطع کردند اما شیراز، اصفهان و مشهد را نه!