صفحه اصلی آذربایجانآذربایجان جنوبی ادعاهای زیدآبادی، حرکت سیاسی و مدنی آذربایجان را هدف گرفته است