صفحه اصلی آذربایجان ارتش آذربایجان دیشب به ارمنستان و همپیاله هایش یاد داد که حقوق بین الملل هم وجود دارد