صفحه اصلی آذربایجان اردوغان ساختمان شورای تورک را در حضور دیگر سران کشورهای عضو در استانبول افتتاح کرد