صفحه اصلی آذربایجان اردوغان: مسئله گشایش راه‌آهن و جاده در امتداد آراز به نخجوان در سوچی حل شده است