صفحه اصلی آذربایجان ۳۶روز از اعتراض کارگران «کمباین سازی تبریز» گذشت