صفحه اصلی آذربایجانمانقوردها پشت پرده دعوت از «جواد طباطبایی» تورک ستیز به تبریز