صفحه اصلی آذربایجان استاد دانشگاه ارومیه: ۹۰ درصد حجم دریاچه ارومیه نابود شده است