صفحه اصلی اخبارجهان اشتباه نکنید،جنگ بر علیه اسرائیل با حمایت ملایان انجام میگیرد